Gävleborg

Kungsörnen lever farligt

Den tjuvjakt och de olyckor Sveriges kungsörnar drabbas av är så omfattande att arten är hotad. Det uppger Världsnaturfonden som kunnat konstatera att av 503 undersökta kungsörnar mellan åren 1993 till 2011 hade 72 procent dött av inverkan från människor.

Enligt Världsnatursfondens rapport handlar tjuvjakten inte bara om att örnarna skjuts ihjäl, även det faktum att örnarnas bon förgiftas och plundras på ägg bidrar hotet mot arten.

Av 503 kungsörnar som undersökts mellan 1993-2011 har minst 72 procent dött av mänsklig aktivitet. I första hand genom kollisioner med tåg och luftledningar men också till följd av blyförgiftning.

Trafikskador vanliga

I Gävleborg finns i dag ett drygt 20-tal kungsörnsrevir och enligt Gävleborgs läns ornitologiska förenings kungsörnsgrupp som ansvarar för inventeringen, har också tre häckande par kunnat iakttagas. Gävleborgs kungsörnar är emellertid i stort sett förskonade från tjuvjakt säger Calle Zetterlund, samordnare av gruppen:

- Däremot är det mycket vanligt att kungsörnarna blir överkörda av tåg eller bil när de äter kadaver på järnvägsspår och vägar. I våras hittades dessutom en av Hälsinglands ringmärkta kungsörnar förgiftad i Danmark, berättar han.

Tjuvjakt i det fördolda

Rapporten visar vidare att av 111 kungsörnar som röntgats av Naturhistoriska Riksmuseet (NRM) mellan åren 2001-2011 finns spår av metaller från ammunition hos 14 procent av dem. Fåglarna har påskjutits men inte dött omedelbart.

Den illegala jakten och förföljelsen är ofta riktad mot äldre könsmogna fåglar, vilket ger allvarligare effekter för fortplantningen än de kollisioner med kraftledningar, tåg och bil som oftare drabbar yngre fåglar.

Mörkertalet är emellertid stort, eftersom olagligt skjutna kungsörnar rimligen inte rapporteras in, konstaterar Världsnaturfonden.