Ideellt engagemang minskar hos Röda Korset

När Tsunamikatastrofen inträffade för snart ett år sen var viljan att hjälpa mycket stor.

Människor strömmade till ideella organisationer för att skänka eller vara med och samla in pengar men få stannade kvar för att hjälpa till lokalt där behovet är stort speciellt bland äldre, handikappade och psykiskt funktionshindrade.

En färsk Temo-undersökning visar att det finns ett stort glapp mellan äldres behov och de hjälpinsatser som finns att tillgå - sex av tio äldre med tydliga behov får inte någon hjälp över huvud taget.

Röda Korset beräknar att de når cirka 30.000 äldre men behovet är dubbelt så stort.