اختلاف د رحزب مودرات در موردهمکاری با دموکرات های سوئد، تغییر ساعت، مشاهده زیردریایی احتمالی بیگانه، برف در یونشوپینگ

2:16 min
خلاصه رویدادهای روز از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن