بودجه غیر حزبی سوئد، به دلیل عدم رعایت مقررات مرخصی از سوئداخراج می شوند. پیگیری تجاوزگران جنسی پس از آزادی، مذاکرات یمن در سوئد

2:21 min
خلاصه رویدادهای روز از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن