تاثیر مصرف در سوئد بر محیط زیست ،شمارمعلمان صلاحیت دار در مدارس آسیب پذیر،اخراح دوتن از سازمان جوانان سوسیال دموکرات، توصیه ایمنی دربحران

2:18 min
خلاصه رویدادهای روز از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن