Hjalmar jïh juhtemem, gåalmeden boelhke: Juelkietjengkeregaamegh jïh kroepth

9:24 min
Tjidtjie ussjedamme ahte Hjalmar edtja jåerhkedh juelkietjengkerem tjïektjedh daelie gosse Gironisnie årroeminie, bene Hjalmar akte tjeakoesvoete guadta. Ij naan væjkele tjïektjedh daelie

Hjalmar 12 jaepien båeries jïh lea sov fuelhkine Gironasse juhteme. Gåetesne sov bööremes voelpe jïh juelkietjengkeregaamegidie laahpa. Gaajhkh dan jeatjhlaakan orre staaresne, jïh haevtiem eevre rovnegs. Guktie bist edtja maehtedh daesnie årrodh, akte jaepie?

 

Hjalmar jïh juhtemem lea akte raadijoveraajroe Ann-Helén Laestadiuste, guvviejgujmie Magnus Fredrikssonste.