۱۷۰ وابسته به سازمان‌های نازیستی درمیان ماموران انتظامی، تاخیر در تزریق واکسن ضد ویروس پاپیلوم، بازداشت زنان باردار بدون همسر در عجمان

2:33 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن