ضعف در تعقیب جزایی متجاوزان جنسی، گرفتن حقوق بدون حضور در پارلمان، واکنش به پیشنهاد گواهینامه انضباطی برای دانش آموزان

2:14 min
خلاصه خبرهای بخش فارسی / دری رادیو سوئد را اینجا بشنوید.