افزایش فعالیت های نازیستی، گزارش مالی نوردآ واس ا ب، رد پیشنهاد ممنوعیت کدایی در مونکه دال

2:11 min
خلاصه اخبار بخش فارسی و دری رادیو سوئد را در اینحا بشنوید.