رای عدم اعتماد به وزیر، حمایت از مصرف کننده، دستگیری یک امام، کمک هزینه برای نگهداری پناهجویان جوان

2:09 min
خلاصه خبرهای بخش فارسی - دری رادیو سوئد را در اینجا بشنوید.