دشواری ورود افراد تازه به بازار کار سویدن، عدم همکاری شاهدان عینی جرائم با پلیس، افزایش شکایت از آزار جنسی با مهاجرین ارتباط ندارد

2:26 min
خلاصه خبرهای بخش فارسی |دری رادیو سویدن را اینجا بشنوید