کمبود کنترل پس از معالجه با شوک برقی، دشواری پیش‌بینی تغییر ارز و بهره، تاثیر کنوانسیون حقوق کودک بر پناهنده‌پذیری، توریسم جراحی زیبایی.

2:28 min
خلاصه خبرهای بخش فارسی دری رادیو سوئد را اینجا بشنوید