نامزد رهبری حزب چپ؛ پارلمان جوانان؛ دور نخست ملودیفستیوالن؛ انتقال سویدنی‌ها از ووهان و غرامت برای بازمانگان سانحه هوایی تهران

2:44 min
خلاصه اخبار روز را از اینجا بشنوید.