آتش سوزی در معدن در دالارنا، مخالفت حزب چپ با پیشنهاد دولت در مورد مهاجرت، افزایش خشونت ارتکابی نوجوانان، جشنواره گرامیس

2:11 min
خلاصه خبرهای بخش فارسی - دری رادیو سوئد را در اینجا بشنوید.