امکان کاریابی برای مشمولین قانون جیمناسیت، رقابت باندهای فروش موادمخدر، تقلب در دوره آموزشی، جلوگیری از درخواست پناهندگی جنایتکاران

2:53 min
خلاصه اخبار روز را از اینجا بشنوید.