خلاصه رویدادهای روز از بخش فارسی|دری رادیوی سویدن

2:29 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن