Tufft för skogen när klimatet förändras

20 min
Sveriges skogar och deras ägare står inför stora utmaningar. Det mildare klimatet ökar riskerna för bl a insektsangrepp, stormskador och skogsbränder. Och om några decennier kan Mellansverige ha fått ett "skånskt klimat" utan tjälperiod, vilket ökar risken för markskador som kan frigöra kvicksilver som ligger bundet i marken.

Mistra-SWECIA, ett flervetenskapligt forskningsprogram som utvecklar beslutsunderlag för klimatanpassning anordnade under september en exkursion i Västmanlands skogar med syfte att forskare och beslutsfattare inom skogsbruk och skogsnäring skulle mötas.

De cirka 50 deltagarna fick under exkursionen bl a se exempel på sk körskador, dvs djupa spår i marken som uppstått när tunga skogsmaskiner haft svårt att ta sig över blöta partier i skogen.

-Risken för körskador ökar i framtiden när nederbörden ökar, samtidigt som tjälperioden blir kortare eller helt försvinner, säger Jenny Stendahl som är markspecialist på Skogsstyrelsen.

Hon menar att skogsägare i framtiden mycket mer noggrant än idag måste planera körningar i skogen, bl a med hjälp av nya kartor och geografiska informationssystem som t ex visar var i terrängen de blöta partierna ligger.

Andra stora problem i framtidens skogsförvaltning och skogsbruk gäller skadegörare. Både svampar som rotticka och insekter som granbarkborre kommer att gynnas av ett mildare klimat.

-För granbarkborren gäller det särskilt när antalet stormar ökar i framtiden, säger forskaren Anna-Maria Jönsson vid Lunds universitet.

Granbarkborren är en liten skalbagge som lever under granbark och som genom detta förstör barken och därmed dödar trädet.

En annan risk som ökar i och med olika faktorer som påverkas av klimatförändringen är den för skogsbrand.

-Allt längre perioder utan regn på sommaren gör att vi i värsta fall kan få många större skogsbränder samtidigt och det kan bli svårt för samhället att hantera en sådan situation, säger Hillevi Eriksson, klimatspecialist på Skogsstyrelsen.

Medverkande: Bärring, Lars/klimatforskare, Rossby Centre SMHI; Stendahl, Jenny/markspecialist, Skogsstyrelsen; Normark, Erik/forsknings- och utvecklingschef, Holmen Skog; Mohlin, Bo/naturvårdsförvaltare, Länsstyrelsen Jönköping: Sterner, Matthias/klimatanpassningshandläggare, Länsstyrelsen Örebro; Boberg, Johanna/svampforskare, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU: Jönsson, Anna-Maria/naturgeograf, Lunds universitet: Eriksson, Hillevi/klimatspecialist, Skogsstyrelsen.