Torsdag 5 mars

10 min
Företaget Plastal går i konkurs.De har fått slut på pengar.Nu finns det risk för att företagetmåste stängas.I Sverige finns 500 anställdasom nu riskerar att förlora sina jobb.De arbetar i Simrishamn, Göteborgoch Uddevalla.Företaget tillverkar plastdelar till bilar,bland annat till Volvo och Saab.Chefer som jobbar för AP-fonderna kan få mycket pengar i extra lön.Många svenskar sparar pengarhos AP-fonderna.De ska sedan få tillbaka pengarnär de blir pensionärer.Förra året förlorade AP-fonderna200 miljarder kronor.Ändå kan chefer och expertersom sköter fondernafå extra bonus-löner.Det är politikerna i regeringensom har godkänt de extra lönerna.Men finansminister Anders Borghar nu ändrat sig.Han ska fundera på om det gåratt begränsa lönerna.Regeringen har berättat vad de vill göraför att vattnet i våra hav ska bli renare.De vill bland annat att Sverige ska fåen ny myndighet som har ansvar förhav och sjöar.Många kvinnor med funktionshinderblir illa behandlade av sina män.En del blir slagna.Det är speciellt vanligt bland kvinnorsom har svårare att förstå än andra.Nu har det gjorts en filmdär flera kvinnor berättar omvad de har råkat ut för.