Vad är public service?

Det som Sveriges Radio, SVT och UR gör kallas public service – radio och tv i allmänhetens tjänst.

I Sverige finns det tre bolag som har uppdraget att producera och sända program till allmänheten och tillgängliggöra det på olika plattformar för att nå så många som möjligt. Det är riksdagen som beslutar om uppdraget och regeringen som sätter ramarna för public service-bolagens verksamhet. Så här är det formulerat i inledningen till det nuvarande sändningstillståndet: ”Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.”

Sveriges Radio ska ha ett utbud och en distribution av hög kvalitet. Men public service är inte ett kvalitetsbegrepp. Public service-begreppet består av ett antal lika viktiga komponenter:

  • Ägandeformen – de tre bolagen ägs av en stiftelse. Styrelserna för public servicebolagen har inte några ledamöter med politisk koppling.
  • Finansieringsformen med en radio- och tv-avgift som innebär att bolagen har en direktkoppling till allmänheten och därmed till publiken.
  • Ett sändningstillstånd som reglerar bolagens uppdrag. Granskningsnämnden efterhandsgranskar varje år om public service-bolagen uppfyllt uppdraget i allmänhetens tjänst.
  • Principerna i form av opartiskhet och saklighet.

Den 14 november tog Riksdagen beslut om att ersätta dagens licensfinansiering, radio- och tv-avgiften, med en specialdestinerad skatt. Det skattefinansierade systemet, med en public service-avgift som tas in via skattsedeln, införs från och med den 1 januari 2019. Det innebär samtidigt att Radiotjänst i Kiruna läggs ned. Läs mer på: www.radiotjanst.se och www.skatteverket.se